Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás

 

Folyás Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, és a  1/2000. (I.7) SzCsM. rendelet alapján látja el feladatait.

A házi segítségnyújtás célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, megfelelő körülményeket, személyre szóló ápolást, valamint ehhez szükséges szolgáltatásokat nyújtson ellátottjainak.

Célja, segítséget nyújtani a községben élő idős, kevés jövedelemmel rendelkező, beteg, mozgásukban korlátozott, illetve szociálisan rászorult személyek részére, akik saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásához segítséget igényelnek, valamint szükségük van egészségi, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásához külső személy segítségére.

Ezen ellátási forma segítséget nyújt életvitelükhöz személyi és szűkebb környezeti tisztaságuk biztosításához, érdekeik védelméhez, kulturális igényeik kielégítéséhez, társas kapcsolataik ápolásához.

A leggyakoribb ellátandó tevékenységek:

 • testi-személyi higiéné biztosítása, a gondozott fürdetése, öltöztetése, esetleg pelenkázása
 • szűkebb környezet takarítása
 • ágyazás, mosás
 • segítségnyújtás étkezésnél
 • gyógyszerek beadása
 • gyógyszer felíratása, kiváltása
 • kapcsolattartás a háziorvossal
 • felügyelet, beszélgetés
 • környezettanulmány készítése
 • postai ügyek intézése
 • adminisztráció.

Az 1993. évi III. törvény értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj megállapításánál a gondozott havi jövedelme vehető figyelembe. A díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 20 % – át. Önkormányzatunk a napi egy órát meg nem haladó gondozást díjmentesen biztosítja a gondozottaknak.

Községünkben 37 fő veszi igénybe a házi segítségnyújtást, a feladat ellátását 4 fő végzi.

Az Önkormányzatnak a szolgáltatás végzése során a figyelme kiterjed arra, hogy az ellátottat megillető alkotmányos jogok tiszteletben tartását biztosítsa. Biztosítsa az élethez, a testi épséghez, az emberi méltósághoz és az életminőséghez való jog érvényesülését a lehetőségek figyelembevételével.